تبلیغات
تبادل اطلاعات رشته اقتصاد بازرگانی - قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری قسمت 1
یکشنبه 7 اسفند 1390  15:24    ویرایش: یکشنبه 7 اسفند 1390 15:25
توسط: س ق

ماده 1- به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت موسسه ای به نام بیمه مركز ی ایران طبق مقررات این قانون به صورت.......

ماده 1- به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت موسسه ای به نام بیمه مركز ی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شركت سهامی تاسیس می گردد.
ماده 2- سرمایه بیمه مركزی ایران پانصد میلیون ریال است كه به پنجاه سهم ده میلیون ریالی با نام تقسیم می شود و تمامی آن متعلق به دولت و غیر قابل انتقال است و افزایش آن با تصویب مجمع عمومی امكان پذیر است . مبلغ مزبور از محل اندوخته های شركت سهامی بیمه ایران تامین خواهد شد.
ماده 3- مركز اصلی بیمه مركزی ایران تهران است و بیمه مركزی ایران می تواند در هر جا كه لازم بداند به شركت سهامی بیمه ایران نمایندگی بدهد.
ماده 4- بیمه مركزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاههایی كه با سرمایه دولت تشكیل شده اند نمی باشد مگر ان كه در قانون مربوط صراحتا“ از بیمه مركزی ایران نام برده شده باشد ولی نسبت به مواردی كه در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مركزی ایران تابع قانون تجارت است.
 
قسمت دوم -وظایف و اختیارات 
ماده 5-
بیمه مركزی ایران دارای وظایف و اختیارات زیر است:
1- تهیه آیین نامه و مقرراتی كه برای حسن اجرای امر بیمه درایران لازم باشد با توجه به مفاد این قانون
2- تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای كلیه موسسات بیمه كه در ایران كار می كنند
3- انجام بیمه های اتكایی اجباری
4- قبول بیمه های اتكایی اختیاری از موسسات داخلی یا خارجی
5- واگذاری بیمه های اتكایی به موسسات داخلی یا خارجی در هر مورد كه مقتضی باشد
6- اداره صندوق تامین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب دی ماه 1347
7- ارشاد و هدایت و نظارت بر موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم بر امور بیمه اتكایی و جلوگیری از رقابت های مكارانه و ناسالم
تبصره :بیمه مركزی ایران ملزم به حفظ اسرار موسساتی است كه به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را دارا می باشد و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی كه در جهت اجرای این قانون بدست می آورد جز در مواردی كه قانون معین مینماید استفاده كن
د.  

 

قسمت سوم اركان بیمه مركزی ایران
ماده 6-
 بیمه مركزی ایران دارای اركان زیر است:

1- مجمع عمومی

2- شورای عالی بیمه

3-  هیات عامل

4- بازرسان

 

فصل اول- مجمع عمومی
ماده 7-
مجمع عمومی بیمه مركزی ایران مركب از وزیر امور اقتصادی و دارایی ، وزیر كار و امور اجتماعی ،‌ هیات عامل و بازرسان بدون داشتن حق رای در جلسه شركت خواهند كرد.( به موجب تصویب نامه شماره 49708 مورخ 26/8/1353 هیات وزیران مستند به ماده 4 قانون تشكیل وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح متن اصلاح شده است.)
ماده 8- مجمع عمومی عادی به دعوت رئیس كل  بیمه مركزی ایران سالی یك مرتبه حداكثرتا پایان شهریور ماه تشكیل می شود.
مجمع عمومی فوق العاده به دعوت رئیس كل بیمه مركزی ایران و یا به پیشنهاد هر یك از اعضا مجمع عمومی تشكیل خواهد شد.
رئیس كل  بیمه مركزی ایران موظف است ظرف ده روز پس از دریافت پیشنهاد تشكیل جلسه مجمع عمومی را كتبا“ دعوت كند . در دعوتنامه دستور جلسه ،‌ روز و محل انعقاد جلسه ذكر خواهد شد.
هیچ موضوعی را نمی توان در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مطرح كرد مگر آن كه قبلا“ جزو دستور قرار داده شده باشد.
ماده 9- وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است :
الف - تعیین خط مشی كلی .
ب - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش سالانه رئیس كل  بیمه مركزی ایران .
ج - رسیدگی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود وزیان و ترتیب تقسیم سود.
د - تصویب سازمان و آیین نامه های مالی و اداری  بیمه مركزی ایران.
هـ -  تصویب   مقررات استخدامی با رعایت بند پ ماده 2 قانون استخدام كشوری .
و - انتخاب بازرسان .
ز - تعیین حقوق رئیس كل و اعضا هیات عامل و حق الزحمه بازرسان .
ح - تصمیم نسبت به هر موضوعی كه از طرف رئیس كل بیمه مركزی ایران جزو دستور قرار داده شده باشد

 

فصل دوم - شورای عالی بیمه

ماده 10 -
شورای عالی بیمه از اشخاص زیر تشكیل می شود :
1- رئیس كل بیمه مركزی ایران
2- معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی
3-  معاون وزارت بازرگانی
4- معاون وزارت كار و امور اجتماعی
5- معاون وزارت تعاون و امور روستاها
6-  رئیس شركت سهامی بیمه ایران
7- مدیر عامل یكی از موسسات بیمه به انتخاب سندیكای بیمه گران ایران
8- یك نفر كارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی
9-   یك نفر كارشناس در امور بیمه به انتخاب مجمع عمومی
10- یك نفر مطلع در امور بیمه به انتخاب رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
تبصره : ‌اعضا شورای عالی بیمه موضوع بندهای 7و 8و 9و 10 برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است
 ماده 11-  ریاست شورایعالی بیمه بدون شركت دراخذ رای   بارئیس كل بیمه مركزی ایران ودرغیاب اوباقائم مقام خواهدبود.
ماده 12- اعضای شورای عالی بیمه قبل از شروع به كار باید در مجمع عمومی سوگند یاد كنند كه در انجام وظایف شورای عالی بیمه نهایت دقت و مراقبت را مبذول دارند و كلیه تصمیمات خود را به صلاح كشور اتخاذ نمایند و اسرار عالی بیمه را حفظ كنند.
ماده 13- جلسات شورای عالی بیمه حداقل ماهی یكبار به دعوت رئیس شورای عالی بیمه تشكیل خواهد شد و در صورتی كه حداقل چهار نفر از اعضا شورای عالی بیمه كتبا تقاضای تشكیل جلسه را بنمایند رئیس شورای عالی بیمه موظف است ظرف یك هفته اعضای شورای عالی را برای تشكیل جلسه دعوت كند.
ماده 14- جلسه شورای عالی بیمه با حضور حداقل شش نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اكثریت پنج رای حاضر در جلسه رسمی معتبر و قابل اجرا است . هنگام رسیدگی و اخذ رای نسبت به موسسه بیمه ای كه یكی از اعضای شورای عالی به نحوی در آن سهیم است آن عضو در رای شركت نخواهد كرد.
ماده 15- صورت جلسات مذاكرات شورای عالی بیمه در دفتری ثبت و به امضای رئیس شورای عالی بیمه رسیده و در بیمه مركزی ایران نگاهداری می شود.
ماده16- شورای عالی بیمه دارای دبیرخانه ای خواهد بود كه سازمان آن را شورای عالی بیمه تصویب خواهد كرد ء‌ رئیس و كاركنان دبیرخانه از بین كاركنان بیمه مركزی ایران انتخاب می شوند.
ماده 17- وظایف شورای عالی بیمه به شرح زیر است:
1- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تاسیس یا لغو پروانه موسسات بیمه طبق مقررات این قانون و پیشنهاد آن به مجمع عمومی
2-تصویب نمونه ترازنامه كه باید مورد استفاده موسسات بیمه قرار گیرد

3-تعیین انواع معاملات بیمه و شرائط عمومی بیمه نامه ها و نظارت بر امور بیمه های اتكایی
4-تعیین میزان كارمزد و حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم
5-تصویب آیین نامه های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه
6- رسیدگی و اظهار نظر نظر نسبت به گزارش بیمه مركزی ایران در باره عملیات و فعالیتهای موسسات بیمه در ایران كه حداقل هر ششماه یكبار باید تسلیم شود
7- اظهار نظر در باره هرگونه پیشنهاد كه از طرف رئیس شورای عالی بیمه به آن ارجاع می شود
8- انجام سایر وظایفی كه این قانون برای آن تعیین نموده است

 فصل سوم - هیات عامل

ماده 18-
هیات عامل بیمه مركزی ایران مركب از رئیس كل و قائم مقام رئیس كل و معاونان بیمه مركزی ایران خواهد بود.
ماده 19- رئیس كل بیمه مركزی ایران و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران و معاونان بیمه مركزی ایران به پیشنهاد رئیس كل بیمه مركزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب تصویبنامه هیات وزیران منصوب می شوند.
ماده 20- رئیس كل و قائم مقام رئیس كل بیمه مركزی ایران برای مدت چهار سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 21- رئیس كل بیمه مركزی ایران بالاترین مقام اجرایی و اداری بیمه مركزی ایران می باشد.
ماده 22- وظایف و اختیارات رئیس كل بیمه مركزی ایران به شرح زیر است:
الف - نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط به آن
ب - نمایندگی بیمه مركزی ایران در مقابل اشخاص و موسسات دولتی یا خصوصی و دادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی با حق توكیل و سازش و سایر اختیارات مندرج در ماده 62 قانون آئین دادرسی مدنی
ج - تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضا به قائم مقام و یا معاونان و یا روسا یا كارمندان و تعیین وظایف آنان
د - تقدیم گزارش وضع حسابها و امور بیمه مركزی ایران به مجمع عمومی
هـ - تقدیم گزارش عملیات و فعالیت های موسسات بیمه در ایران و شورای عالی بیمه
ماده 23- در غیاب رئیس كل بیمه مركزی ایران قائم مقام رئیس كل دارای كلیه اختیارات و وظایف قانونی او خواهد بود

فصل چهارم - بازرسان
 
ماده 24-
بیمه مركزی ایران دارای دو نفر بازرس  (به موجب اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب 17/6/1366 وظیفه بازرسان به سازمان حسابرسی محول گردیده است.) كه اطلاعات و تجارب كافی در امور بیمه و حسابداری داشته باشند خواهد بود كه یك نفر از آنان از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیگری از طرف وزیر بازرگانی پیشنهاد و با تصویب مجمع عمومی برای یك سال تعیین خواهند شد ،‌ انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .
ماده 25- بازرسان حق دارند هرگونه اطلاعی را از بیمه مركزی ایران بخواهند ولی حق دخالت مستقیم در امور بیمه مركزی ایران را ندارند.
رسیدگی به ترازنامه سالانه وظیفه اصلی بازرسان می باشد ترازنامه بیمه مركزی ایران یكماه قبل از تشكیل مجمع عمومی تسلیم بازرسان خواهد شد تا گزارش در باره آن تهیه و ضمن اظهار نظر به مجمع

قسمت چهارم -  مقررات مختلف
ماده 26-
رئیس كل و سایر اعضا هیات عامل در مدت تصدی خود نمی توانند عضویت شركتها و موسسات بازركانی را قبول نمایند و یا در سایر دستكاههای دولتی یا ملی سمتی داشته باشند.
تبصره : تدریس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قبول سمتهای غیر موظف در موسسات خیریه و اجتماعی و آموزشی بلامانع است.
ماده 27- اسناد مالی و اوراق بهادار و چك های بیمه مركزی ایران با دو امضا معتبر خواهد بود.
ماده 28- بیمه مركزی ایران مجاز خواهد بود كه موجودیهای نقدی خود را به صورتحساب جاری و یا سپرده   نزد بانك ملی ایران (این بانك در بانك ملت ادغام شده است.)نگاهداری نماید. یا براساس بودجه مصوب از محل سرمایه و ذخایر و اندوخته های خود و صندوق تامین خسارتهای بدنی تا مبلغ یكصد میلیون ریال در هر سال با تصویب هیات عامل و مازاد بر آن با تصویب مجمع عمومی به هر نوع عملیات دیگر از جمله خرید سهام و مشاركت در بانكها و شركت های دیگر با حق فروش و انتقال آنها كه برای توسعه و پیشرفت وظایف بیمه مركزی ضروری یا مفید باشد مبادرت نماید. (به موجب قانون اصلاح قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری مصوب 6/3/1353 به شرح متن اصلاح شده است.)
ماده 29- اعضا شورای عالی بیمه و مشاورین و اعضا اداری شورای عالی بیمه و افرادی كه شورای عالی بیمه در اجرای وظایف خود به آنها مراجعه می كند و رئیس كل و سایر اعضا هیات عامل و بازرسان و كلیه كاركنان بیمه مركزی ایران باید از افشای اطلاعات محرمانه ای كه در اجرای وظایف محوله بدست می آورند خودداری نمایند والا مشمول مقررات ماده 138 قانون مجازات عمومی خواهند شد.
ماده 30- شركت سهامی بیمه ایران عملیات خود را جز آنچه به موجب بندهای 1و 2و 3و 6و 7 ماده 5 این قانون جز وظایف و اختیارات بیمه مركزی ایران قرار داده شده است بر طبق اساسنامه خود ادامه خواهد داد.
وزارتخانه ها و موسسات و شركت های دولتی و شهرداریها و هر موسسه دیگری كه اكثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا سازمانهای مزبور می باشد و یا تحت نظر دولت و یا سازمانهای مزبور اداره می شوند موظفند بیمه های خود را منحصرا“ در شركت سهامی بیمه ایران انجام دهند.
این حكم شامل شركت ملی نفت ایران - شركت ملی ذوب آهن ایران - شركت هواپیمایی ملی ایران - بانك مركزی ایران - بانك ملی ایران - سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و صندوق توسعه كشاورزی خواهد بود مگر آن كه مجمع عمومی هر یك از این موسسات نسبت به بیمه آنها تصمیم دیكری اتخاذ نماید.
تبصره :‌دولت مكلف است ظرف چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه جدید شركت مزبور را برای تصویب كمیسیونهای دارایی و استخدام مجلسین تقدیم كند.

بخش دوم - بیمه‏گرى

قسمت اول - مؤسسات بیمه

فصل اول - كلیات

 

    ماده 31. عملیات بیمه در ایران به وسیله شركت‏هاى سهامى عام ایرانى كه كلیه سهام آنها بانام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده‏باشند انجام خواهد گرفت.

    تبصره 1- فعالیت مؤسسات بیمه خارجى مشمول مقررات فصل چهارم این قانون خواهد بود.

    تبصره 2- تشخیص فعالیت‏هایى كه به آن عملیات بیمه اطلاق مى‏شود با شوراى عالى بیمه خواهد بود.

    ماده 32. تعداد سهامداران یك مؤسسه بیمه ایرانى نباید كمتر از ده شخص حقیقى یا حقوقى باشد.

    ماده 33. هر شخص حقیقى یا حقوقى نمى تواند بیش از 20 درصد سهام یك مؤسسه بیمه ایرانى را دارا باشد، نصاب 20 درصد شامل اقارب نسبى و سببى درجه یك از طبقه اول صاحب سهم نیز خواهد بود.

    ماده 34. احكام مواد 31 و 32 و 33 شامل مؤسسات بیمه‏اى كه صاحب سهم آن دولت یا بنیاد پهلوى[1] است نمى‏شود.

    ماده 35. واگذارى سهام مؤسسات بیمه ایرانى غیردولتى به اشخاص حقیقى یا حقوقى تبعه خارج تا بیست درصد با موافقت بیمه مركزى ایران مجاز است و بیش از آن موكول به پیشنهاد بیمه مركزى ایران و تأیید شوراى عالى بیمه و تصویب هیئت وزیران خواهد بود در مورد اخیر انتقال سود سهام سهامداران خارجى در هر سال نباید از دوازده درصد مجموع سرمایه پرداخت شده و سود انتقال نیافته سال‏هاى قبل تجاوز كند.[2]

    تبصره - انتقال سهام مؤسسات بیمه ایرانى به دولت‏هاى خارجى یا انتقال بیش از 49 درصد سهام آنها به اشخاص حقیقى یا حقوقى خارجى مطلقاً ممنوع است. انتقال سهام بین سهامداران اتباع خارجى باید با موافقت قبلى بیمه مركزى ایران صورت گیرد.

    ماده 36. مؤسسات بیمه ایرانى با سرمایه حداقل یك‏صد میلیون ریال تشكیل مى‏شود كه باید 50 درصد آن نقداً پرداخت شده باشد میزان ودیعه‏اى كه عندالاقتضا براى هر یك از رشته‏هاى بیمه در نظر گرفته خواهد شد در آیین‏نامه‏اى كه از طرف بیمه مركزى ایران تهیه و به تصویب شوراى عالى بیمه مى‏رسد تعیین خواهد شد.

    ماده 37. ثبت هر مؤسسه بیمه در ایران موكول به ارائه پروانه تأسیس كه از طرف بیمه مركزى ایران صادر مى‏شود خواهد بود همچنین ثبت هر گونه تغییرات بعدى در اساسنامه و میزان سرمایه و سهام مؤسسات بیمه‏اى كه به ثبت رسیده باشند موكول به ارائه موافقت بیمه مركزى ایران مى‏باشد.

 

فصل دوم - صدور پروانه

 

    ماده 38. براى انجام عملیات بیمه در تمام رشته‏ها یا رشته‏اى معین باید قبلاً طبق مقررات این فصل از بیمه مركزى ایران پروانه تحصیل گردد براى تحصیل پروانه مذكور متقاضى باید مدارك و اطلاعات زیر را به بیمه مركزى ایران تسلیم كند:

    1. اساسنامه مؤسسه.

    2. میزان سرمایه مؤسسه.

    3. صورت كامل اسامى شركا و مدیران و تابعیت و تعداد سهام هر یك از آنها.

    4. میزان سهام نقدى و غیرنقدى و نحوه پرداخت آنها.

    5. اسناد و مدارك و اطلاعات دیگرى كه بیمه مركزى ایران براى احراز صلاحیت مالى و فنى مؤسسه و حسن شهرت مدیران لازم بداند.

    ماده 39. تقاضاى صدور پروانه به بیمه مركزى ایران تسلیم مى‏شود بیمه مركزى ایران مكلف است حداكثر ظرف مدت شصت روز از تاریخ تسلیم آخرین مدارك و اطلاعات خواسته شده با رعایت مفاد بند یك ماده 17 نظر مجمع عمومى را اعم از قبول یا رد تقاضا كتباً به متقاضى اعلام نماید.

    هرگاه متقاضى نسبت به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد مى تواند ظرف سى روز اعتراض خود رابه هیئت وزیران تسلیم نماید. نظرى كه هیئت وزیران اتخاذ نماید قطعى خواهدبود.

 ادامه دارد......

   


نظرات()  
Cialis prices
پنجشنبه 15 آذر 1397 21:11

Lovely write ups. Thank you!
cialis great britain viagra vs cialis cialis generico milano 200 cialis coupon side effects of cialis generic cialis pill online comprar cialis 10 espa241a where do you buy cialis cialis generika in deutschland kaufen buy cialis
Online cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:39

Cheers. Ample information!

prezzo di cialis in bulgaria generic cialis levitra cialis super kamagra prescription doctor cialis buy cialis uk no prescription 40 mg cialis what if i take cialis generisches kanada cialis online cialis online deutschland cialis prezzo al pubblico
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:11

Thanks! A good amount of information.

generic cialis at the pharmacy cost of cialis per pill prezzo cialis a buon mercato cialis en mexico precio cialis en 24 hora what is cialis cialis generico online cialis lowest price cialis 100 mg 30 tablet cialis super acti
where to buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 21:38

Many thanks, Awesome information!
india cialis 100mg cost acheter cialis meilleur pri cialis prezzo di mercato effetti del cialis cialis prices cialis generico lilly cialis ahumada preis cialis 20mg schweiz cialis generika we use it 50 mg cialis dose
buy generic cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 10:47

With thanks, A lot of tips.

cialis with 2 days delivery achat cialis en suisse cialis side effects precios cialis peru cialis per paypa we choice cialis uk brand cialis nl cialis purchasing cialis lilly tadalafi canadian cialis
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 23:05

Terrific facts, Kudos!
pastillas cialis y alcoho cialis generico tadalafil 20mg cialis coupons cialis diario compra cialis kaufen wo buy cialis uk no prescription cialis official site safe dosage for cialis acheter du cialis a geneve
buy cialis online safely
دوشنبه 12 آذر 1397 10:14

Thanks. I like this.
cialis 20 mg cost buy cialis online cheapest buy cialis online cheapest generic cialis levitra generic cialis when will generic cialis be available how to purchase cialis on line generic low dose cialis cialis canadian drugs low dose cialis blood pressure
buy cheap cialis in canada
یکشنبه 11 آذر 1397 22:32

You actually expressed this wonderfully.
generic cialis pill online click here to buy cialis price cialis per pill ou trouver cialis sur le net cialis generico milano cialis therapie comprar cialis navarr price cialis per pill online prescriptions cialis cialis price in bangalore
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 09:35

Kudos! I enjoy it!
best generic drugs cialis cialis online rx cialis para comprar cialis uk next day generic cialis when will generic cialis be available cialis baratos compran uk buying brand cialis online cialis side effects dangers cialis 5 effetti collaterali
buy cialis medication
شنبه 10 آذر 1397 22:44

Nicely put, Thank you!
cialis dosage recommendations cialis online cialis online cialis prices free generic cialis il cialis quanto costa cialis 5mg billiger cialis 5mg prix the best site cialis tablets prezzo cialis a buon mercato
buy tadalafil online
شنبه 10 آذر 1397 09:27

Wow tons of great information.
canadian discount cialis cialis generic viagra vs cialis vs levitra cialis uk cialis vs viagra cialis cipla best buy fast cialis online we choice cialis pfizer india cialis 20 mg cut in half cialis savings card
buy cialis germany
جمعه 9 آذر 1397 22:11

Valuable content. Appreciate it!
cialis en mexico precio ou acheter du cialis pas cher viagra cialis levitra we choice free trial of cialis no prescription cialis cheap cialis for sale south africa order a sample of cialis we choice free trial of cialis usa cialis online cialis cuantos mg hay
Cialis prices
جمعه 9 آذر 1397 10:15

Thanks! I like this!
enter site natural cialis cialis tablets for sale free cialis cialis bula the best site cialis tablets link for you cialis price overnight cialis tadalafil how does cialis work generic cialis at walmart cialis prezzo di mercato
buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 23:11

Regards! A lot of info!

non 5 mg cialis generici price cialis per pill cialis venta a domicilio cialis 5 effetti collaterali cialis prices click now buy cialis brand callus generic cialis cialis professional yohimbe cialis dose 30mg
buy cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:52

Kudos, Plenty of information!

cialis authentique suisse cialis 30 day sample acheter du cialis a geneve safe dosage for cialis generic cialis at the pharmacy price cialis per pill buy cheap cialis in uk click now cialis from canada generic cialis soft gels cialis tablets
buy cialis online without a prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 23:12

You've made your point.
best generic drugs cialis tadalafil 10 mg cialis authentique suisse best generic drugs cialis india cialis 100mg cost cialis sale online callus cost of cialis cvs price cialis best we use it 50 mg cialis dose
Generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:12

You actually said this terrifically!
cialis prezzo in linea basso we like it cialis soft gel recommended site cialis kanada only now cialis for sale in us cialis 100mg suppliers comprar cialis 10 espa241a generic cialis at walmart what is cialis how do cialis pills work we choice cialis uk
Cialis pills
دوشنبه 9 مهر 1397 18:07

Perfectly expressed really. .
cialis 20mg prix en pharmacie viagra vs cialis vs levitra buy name brand cialis on line buying brand cialis online cialis 5 mg buy tadalafil 20mg cialis kamagra levitra safe site to buy cialis online preis cialis 20mg schweiz only best offers cialis use
canadian pharcharmy online
یکشنبه 1 مهر 1397 15:47

Kudos. Lots of content!

canadian medications pharmacy canadian pharmaceuticals for usa sales are canadian online pharmacies safe canada online pharmacies legitimate canadian pharmacies shipping to usa safe canadian online pharmacies canadian pharmacies that are legit canadian pharmacy meds canada online pharmacy canada online pharmacies legitimate
viagraessale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:36

Fantastic advice. With thanks.
cialis prices compare prices cialis uk cialis 100 mg 30 tablet cialis for sale south africa cialis en 24 hora cost of cialis per pill the best choice cialis woman cialis tablets australia cialis efficacit cialis side effects dangers
http://cialisonla.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 15:57

You suggested this well.
generic cialis levitra viagra vs cialis effetti del cialis il cialis quanto costa cialis 5mg prix venta de cialis canada generico cialis mexico does cialis cause gout achat cialis en europe when can i take another cialis
http://viagraessale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 22:37

Wow quite a lot of great tips.
cialis 10 doctissimo cialis tadalafil safe site to buy cialis online cialis prices cialis prezzo al pubblico canadian discount cialis safe dosage for cialis cuanto cuesta cialis yaho recommended site cialis kanada ou acheter du cialis pas cher
Generic viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:56

You actually revealed this very well.
generic viagra online uk buy viagra sildenafil online vigara online viagra order viagra uk online where can i buy generic viagra online buy viagra online germany purchase of viagra buy viagra with prescription can i buy viagra at walmart
babecolate.com/safest-place-to-buy-generic-cialis.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:25

You explained that wonderfully!
tadalafilo cialis savings card cialis dose 30mg cialis 5 mg cialis coupon buying brand cialis online cialis daily new zealand costo in farmacia cialis cialis super kamagra cialis venta a domicilio
Cialis canada
دوشنبه 7 خرداد 1397 16:45

Seriously loads of valuable facts!
trusted tabled cialis softabs discount cialis cialis therapie cialis generico online sialis generic cialis soft gels best generic drugs cialis 40 mg cialis what if i take sialis cialis generika in deutschland kaufen
Cialis pills
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 20:39

You suggested that effectively!
cialis rezeptfrei cialis for sale cialis ahumada we choice cialis uk cost of cialis cvs cialis 5 mg para diabeticos cialis dosage try it no rx cialis cialis name brand cheap cialis mit grapefruitsaft
Buy viagra online
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 05:44

Good info, Appreciate it.
buy herbal viagra get viagra online buy real viagra online without prescription buy super viagra buy legal viagra where can i buy generic viagra online safely viagra pharmacy online buy without prescription online viagra purchase uk buying viagra online
Buy cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 08:04

Information effectively used!!
cialis reviews acheter cialis kamagra online cialis cialis prices in england cialis cost we recommend cheapest cialis prices for cialis 50mg discount cialis side effects for cialis when will generic cialis be available
Can stretching help you grow taller?
شنبه 14 مرداد 1396 02:58
This design is wicked! You certainly know how to keep a reader entertained.
Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Excellent job.
I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.
Too cool!
http://rolandebaribeau.wordpress.com/
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 09:28
Exactly what I was searching for, thank you for posting.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

تبادل اطلاعات رشته اقتصاد بازرگانی