تبلیغات
تبادل اطلاعات رشته اقتصاد بازرگانی - در شتاب « پرداخت قبوض » قالب پیام های مربوط به تراكنش
سه شنبه 9 اسفند 1390  16:21    ویرایش: - -
توسط: س ق

عبارتند از آن دسته از تراکنش هایی که ماهیت مالی داشته....

١

بسمه تعالی

بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران

اداره نظام های پرداخت

در شتاب « پرداخت قبوض » قالب پیام های مربوط به تراكن شهای

۱/ ویرایش: ۰

۱۳۸۴/۰۵/ تاریخ: ۱۲

صفحات: ۴

عبارتند از آن دسته از تراکنش هایی که ماهیت مالی داشته « پرداخت قبوض » تعریف: تراکنش های

و طی فرایند پرداخت قبض در پذیرنده کارت، به مرکز شتاب ارسال می گردند. شتاب تراکنش

پرداخت قبض را به سوییچ مقصد ارسال می نماید تا مبلغ قبض در سیستم های صادر کننده کارت

از حساب کارت مربوط کسر گردد. همچنین در سمت پذیرنده در صورت صحت عملیات، مبلغ

مربوط به حساب سازمان یا شرکت ذیربط واریز می گردد.

نكات:

۱. پایانه های مورد پشتیبانی جهت پرداخت قبض : در حال حاضر پایانه فیزیکی خودپرداز و

پایانه های مجازی اینترنت و تلفن جهت انجام تراکنشهای پرداخت قبض در شتاب قابل

استفاده هستند.

۲. محل استقرار اطلاعات قبض: محل استقرار اطلاعات قبض در تراکنشهای پرداخت قبض

١ است ٢. از آنجاییکه ۱۶ بایت اول اطلاعات این فیلد جهت « داده های اضافی » در فیلد

مصارف دیگر در شتاب رزرو گردیده است لذا اطلاعات قبض از بایت شماره ۱۷ تا

1

(Additional Data) بیت شماره ۴۸

2 به منظور یکسان سازی کلیه تراکنشهای مالی و به کاربردن استاندارد ی واحد همچنان از فیلد داده های اضافی (بیت ۴۸ ) در پرداخت

قبوض استفاده به عمل آمده است تا به جای قالب های مختلف پیام برای انواع تراکنش های مختل ف، تنها یک قالب واحد مورد استفاده

قرارگیرد. به عب ارت دیگر تلاش بر حداقل تغییرات مورد نیاز جهت توسعه انواع تراکنشهای مالی (سری ۲۰۰ ) بوده و با این وصف استفاده

از بیت ۴۸ به منظور ارسال اطلاعات قبوض تخطی از استاندارد ۸۵۸۳ محسوب نمی شود. شایان ذکر است در صورت تعیین بیت ۴۷ به

عنوان حامل داده های قبوض، با توجه ب ه عدم استفاده قبلی از بیت مزبور در سری تراکنش های شتاب، تعریف چند نوع تراکنش مالی

۰۲۰۰ ) بسته به نوع سرویس (کد تراکنش) الزامی می گردید. )

٢

حداکثر ۴۷ بایت بعد، یعنی بایت ۶۴ ام قرار میگیرد.فرمت قرارگرفتن اطلاعات در این

فیلد انحصاری نیست و سوییچ های مختلف میتوانند آن را با قالب خاص پر نمایند. دو

بایت اول یعنی بایت های ۱۷ و ۱۸ جهت تشخیص نوع قبض در سوییچ دارنده کارت با

مقادیر مندرج در جدول شماره ۱ مقداردهی میشوند. همچنین وجود اطلاعات بعد از

بایتهای ۱۷ و ۱۸ با وجود نداشتن قالبی توافق شده جهت پیگیری مشکلات مغایرتی الزامی

میباشد.

۳. کد عملیات پرداخت قبض در شتاب: در تراکنشهای پرداخت قبوض مقدار کد پرداخت

١ مشخص میشود که مقداری عددی است و با مقدار مناسب « کدپردازش » قبض در فیلد

مندرج در جداول شماره ۲ و ۳ جایگزین میشود.

۴. تمایز تراكنش: تفکیک تراکنشهای پرداخت قبوض از سایر تراکنشها علاوه بر شناساندن

نوع پایانه(فیزیکی و یا مجازی) ٢ انجامدهنده تراکنش، ملزم به مشخص نمودن کد عملیات

نیز با « دادههای اضافی » و همچنین مقدار فیلد « کدپردازش » پرداخت قبض در فیلد

مشخصات ارائه شده در بند ۲ میباشد.

جدول تشخیص نوع قبض در سوییچ دارنده کارت، جدول شماره ۱

نوع قبض بایت ۱۷ و ۱۸

WA قبض آب

TC قبض تلفن ثابت

GA قبض گاز

MC قبض تلفن همراه

EL قبض برق

قالب جدید پیام 0200 در مركز شتاب با پشتیبانی تراکنشهای پرداخت قبوض در

جدول شماره ۲ ، :ISO8583-v87

1

Processing Code، بیت شماره ۳

2 پایانه V بیت شماره ۲۵ ) و در 93 ) « کدنوع دستگاه » با کمک نشانگر وضعیت پایانه فیلد V شایان ذکر است که شناساندن نوع ها در 87

( بیت شماره ۲۲ ) « کدنوع استفاده از خدمات » فیلد PIN با کمک نشانگر وضعیت پایانه، حالت ورودی سرویس دهی پایانه و نحوه ورود

انجام می پذیرد که به تفصیل در خصوص پایانه های مجازی در مستند قالب پیامهای مربوط به تراکنشهای پایانه های مجازی در شتاب

توضیح داده شده است.

٣

ارزش

طول نوع كاراكتر نحوه كاربرد شرح فیلد

ISO معرف نوع پیام M N ۴ ۰۲۰۰

ISO طرح بیتی اولیه M AN متغیر ۱۶

P طرح بیتی ثانویه 1 M AN متغیر ۱۶

P شماره كارت 2 M N .. متغیر ۱۹

متغیر

کدپرداخت

قبض= 170000

P كد پردازش 3 M N ۶

P مبلغ تراكنش 4 M N متغیر ۱۲

P تاریخ و زمان ارسال داده ها به شتاب 7 M N ۱۰ MMDDhhmmss

P شماره پیگیری ثبت وقایع در سیستم 11 M N متغیر ۶

P زمان انجام تراكنش به وقت محلی 12 M N ۶ Hhmmss

P تاریخ انجام تراكنش به وقت محلی 13 M N ۴ MMDD

P تاریخ انقضای كارت 14 C N ۴ YYMM

P تاریخ پردازش تراكنش توسط بانك پذیرنده 17 M N ۴ MMDD

ATM =02

PINPAD =03

POS =14

Internet =59

VRU = 07

(Voice Response

Unit

P كد نوع دستگاه 25 M N ۲

P كد شناسایی بانك پذیرنده 32 M N .. متغیر ۱۱

P كد شناسایی بانك صادركننده 33 M N .. متغیر ۱۱

P داده های شیار ۲ نوار مغناطیسی 35 M ANS .. متغیر ۳۷

P شماره مرجع تراكنش 37 M AN متغیر ۱۲

P شماره شناسایی پایانه پذیرنده كارت 41 M AN متغیر ۸

P كد شناسایی پذیرنده كارت 42 M AN متغیر ۱۵

P نام و محل پذیرنده كارت 43 M ANS متغیر ۴۰

P داده های اضافی – شامل اطلاعات قبض 48 C ANS .. متغیر ۶۴

P كد ارز تراكنش 49 M N متغیر ۳

P52 (PIN) شماره شناسایی فردی دارنده كارت M AN متغیر ۱۶

S128 (MAC) كد اعتبار سنجی پیام M AN متغیر ۱۶

٤

قالب جدید پیام 1200 در مركز شتاب با پشتیبانی تراکنشهای پرداخت قبوض در

جدول شماره ۳ ،:ISO8583-v93

ارزش

طول نوع كاراكتر شرح فیلد

ISO معرف نوع پیام N ۴ ۱۲۰۰

ISO طرح بیتی اولیه AN متغیر ۱۶

P طرح بیتی ثانویه 1 AN متغیر ۱۶

P شماره كارت 2 N .. متغیر ۱۹

متغیر

کد پرداخت

قبض= 500000

P كد پردازش 3 N ۶

P مبلغ تراكنش 4 N متغیر ۱۲

تاریخ و زمان ارسال داده ها به شتاب بر اساس N ۱۰ MMDDhhmmss

زمان گرینویچ

P7

P شماره پیگیری ثبت وقایع در سیستم 11 N متغیر ۶

P تاریخ و زمان انجام تراكنش به وقت محلی 12 N ۱۲ YYMMDDhhmmss

P تاریخ انقضای كارت 14 N ۴ YYMM

P تاریخ پردازش تراكنش توسط بانك پذیرنده 17 N ۴ MMDD

P كد نوع استفاده از خدمات 22 AN متغیر ۱۲

P كد شناسایی بانك پذیرنده 32 N .. متغیر ۱۱

P كد شناسایی بانك صادركننده 33 N .. متغیر ۱۱

P داده های شیار ۲ نوار مغناطیسی 35 ANS .. متغیر ۳۷

P شماره مرجع تراكنش 37 AN متغیر ۱۲

P شماره شناسایی پایانه پذیرنده كارت 41 AN متغیر ۸

P كد شناسایی پذیرنده كارت 42 AN متغیر ۱۵

P نام و محل پذیرنده كارت 43 ANS متغیر ۴۰

P داده های اضافی – شامل اطلاعات قبض 48 ANS .. متغیر ۶۴

P كد ارز تراكنش 49 N متغیر ۳

P52 (PIN) شماره شناسایی فردی دارنده كارت AN متغیر ۱۶

S128 (MAC) كد اعتبار سنجی پیام AN متغیر ۱۶

   


نظرات()  
gardenscapes hack
چهارشنبه 9 اسفند 1396 04:07
چیزی که من درک نمی کنم این است که در واقع شما چقدر بهتر از شما نیستید.
شما خیلی هوشمند هستید بدین ترتیب شما از این موضوع به طور قابل توجهی می دانید
موضوع، من شخصا تولید آن را از بسیاری از زوایای متنوع تصور کنید.
آن ها مانند مردان و زنان علاقه مند نیستند، مگر اینکه چیزی درباره دختر باشد
جادوگر مواد غذایی شما عالی است. همیشه آن را اداره کنید!
https://www.viagrapascherfr.com/viagra-naturel-plante/
سه شنبه 4 مهر 1396 17:11
The results you achieve by doing these Natural Male Enhancement Exercises are
permanent therefore the ratio of men who choose increasing their manhood naturally is increasing day by day.
The best approach in your penile size issue is to take the truth and locate a solution. Take some
time out of your day to only stop what you are doing and make a move for you.
Alana
سه شنبه 17 مرداد 1396 00:42
We stumbled over here coming from a different page and thought I might check things out.
I like what I see so i am just following you.
Look forward to exploring your web page repeatedly.
http://jamiegocha.blog.fc2.com/blog-category-0.html
شنبه 7 مرداد 1396 11:06
Fantastic post however , I was wondering if you could write a
litte more on this subject? I'd be very thankful if
you could elaborate a little bit further. Thanks!
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 20:48
At this moment I am going to do my breakfast, after having
my breakfast coming yet again to read more news.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

تبادل اطلاعات رشته اقتصاد بازرگانی